Óvodai beiratkozás_2019.

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai telephelyeire a beiratkozás az alábbi időpontokban lehetséges:

2019. ápr. 29-30. (hétfő, kedd) 8 -16.30 óráig

 

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák el magukkal:

A gyermek:
- születési anyakönyvi kivonatát
- Lakcímkártyáját
- TAJ-kártyáját
- Adókártyáját (ha van)
- Szociális kedvezményekre jogosító igazolásokat (pl. jegyzői határozat GYVT-ról, szakorvosi igazolást tartós betegségről, szakértői bizottsági szakvéleményt, igazolást emelt összegű családi pótlékról nagycsaládos kedvezményhez)

A szülő:
- személyi igazolványát, lakcímkártyáját

Figyelem!
Azoknak a gyermekeknek, akik 2019. aug. 31-ig betöltik a harmadik életévüket, 2019. szept. 1-jétől legalább napi négy órában kötelező óvodába járniuk! Nkt. 8. § (2.)

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Az egyházi fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva -, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 éves), feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető Nkt. 8. § (1).

Ezúton is kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételi jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában! Az óvodavezető legkésőbb 2019. május 31-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

Dóc, 2019-03-22

Huszka Zoltánné ig. s.k.