Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2007. (III.30.) rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Egységes szerkezetben a 15/2007. (IX.28.) rendelet módosításaival

 

 

Bevezető

 

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva Öttömös Község Képviselő-testülete önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. Az önkormányzat képviselő-testületének célja a szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával, hogy:

-          biztosítsa a széles nyilvánosságon alapuló demokratikus hatalomgyakorlás alapvető feltételeit és megalkossa a törvényi keretek között annak főbb szabályait,

-          kialakítsa az önkormányzatiság megteremtését biztosító helyi szervezeteit és intézményeit,

-          megteremtse Öttömös község érdekeit szolgáló önkormányzati és államigazgatási munka feltételeit, az önkormányzati döntések során az egységes elvek, s eljárás szerinti előkészítést.

Öttömös Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint határozza meg.

 

I. fejezet

Általános rendelkezése

 

Az önkormányzat és jelképei

 

1. § Az Önkormányzat:

 

(1) Megnevezése: Öttömös Község Önkormányzata

 

(2) Székhelye: Öttömös Felszabadulás u. 12.

 

(3) Működési területe: Öttömös község közigazgatási területe.

 

(4) A képviselő-testület hivatalának neve: Öttömös Község Polgármesteri Hivatala.

 

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

 

(2) A címer és zászló használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza

 

(3) Az önkormányzat pecsétje: az önkormányzat kör alakú bélyegzőjén a körívben Öttömös Község Képviselő-testülete felirat szerepel, középen a Magyar Köztársaság címere és Csongrád megye felirat szerepel.

 

(4) Az önkormányzat pecsétjét kell használni:

-          a képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére,

-          a testület által adományozott okleveleken, elismeréseken,

-          az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon,

-          az előbbieken túlmenően a pecsét csak akkor használható, ha a Magyar Köztársaság címerével ellátott pecsét (bélyegző) használatát jogszabály nem teszi kötelezővé.

 

(5) A polgármester és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:

a)     Öttömös Község Polgármestere,

b)     Öttömös Község Jegyzője.

 

(6) A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse.

Az önkormányzat hagyományőrző ünnepe: Spárgafesztivál, Magyar László Emléknap.

 

(7) Az önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn:

Szerbiai Horgos és a romániai Csíkkozmás és Paulis (Ópálos) településekkel.

Külföldi önkormányzattal való további együttműködésről szóló megállapodás megkötése a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

 

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete által alapított elismerés, díj: Díszpolgári cím.

A Díszpolgári cím átadására a település hagyományőrző ünnepein kerül sor. A díszpolgári cím adományozására vonatkozó szabályokat, és a díszpolgárok névsorát külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

 

II. fejezet

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az önkormányzati jogok

 

3. § (1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.

 

(2) A képviselő-testület - a törvény keretei között - önállóan szabályozza, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat-és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság illetve a bíróság, és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

 

(3) A képviselő-testület - saját felelősségére - vállalkozási tevékenységet folytathat.

Ennek megfelelően:

a)     külön egyedi döntéseket követően közvetlenül vesz részt vállalkozásokban,

b)     a helyi önkormányzati politikával illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét formáival (helyi adópolitikával, telek- és ingatlanértékesítéssel) vállalkozásélénkítő, piacbarát környezetet teremt.

 

(4) A képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban.

 

(5)[1] Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat

a)     képviselő-testülete, annak felhatalmazására

b)     bizottsága,

c)      társulása,

d)     a polgármester

e)     és a helyi népszavazás hozhat.

 

4. § A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttműködik a Csongrád Megyei Önkormányzattal.

 

III. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA HATÁSKÖRE, SZERVEZETE

 

5. § A települési Önkormányzat – az ott meghatározott módon és mértékben – ellátja az Ötv. 8. §-ában meghatározott feladatokat és hatásköröket.

 

6. § (1)[2] Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatóak át az Ötv. 10. § (1) bekezdésében meghatározottak.

 

(2) A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskört az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(3) A hatáskör gyakorlója a Képviselő-testületnek döntést követő rendes testületi ülésen beszámol.

 

(4) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáért felelős a határidő lejártát követő rendes ülésen beszámol.

 

(5) A képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a polgármesternek, - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését.

 

(6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőjüket.

Az intézményvezetők megbízása során az intézmény tevékenységi körére vonatkozó törvényi rendelkezések, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletekben meghatározott eljárási szabályok betartásával jár el.

 

IV. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

 

7. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma – a polgármesterrel együtt – 8 fő. Névsorukat az 1. számú függelék tartalmazza.

 

(2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

 

(3) Az alakuló ülést, a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg, és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek. Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester illetményéről.

 

(4) A képviselő-testület – munkaterv szerint - általában havonta, de évente legalább 6 alkalommal rendes ülést tart. A képviselő-testület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja. A közmeghallgatásra a Művelődési Házban kerül sor.

 

(5) A képviselő-testület rendkívüli ülést tart a képviselők egynegyedének, a polgármesternek, a képviselő-testület bizottságának indítványára.

 

Munkaterv

 

8. § (1) A képviselő-testület éves munkatervet készít.

 

(2) A munkaterv tartalmazza:

-        a soron következő időszak főbb célkitűzéseit,

-        a testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, a napirendi pontok előadóit,

-        azokat a napirendeket, amelyek, előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani,

-        azokat az előterjesztéseket, amelyeket valamely bizottság nyújt be, illetve amelyhez bizottsági állásfoglalást kell beterjeszteni,

-        az előterjesztések elkészítésének határidejét,

-        az előterjesztések elkészítéséért felelősöket,

-        szükség szerinti meghívottak megjelölését,

-        egyéb szervezési feladatokat.

 

A képviselő-testület összehívása

 

9. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze.

 

(2) A polgármester akadályoztatása esetén az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az alpolgármester látja el.

 

(3)[3] A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök veszi át az ülés összehívásával kapcsolatos teendőket.

 

(4) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt legalább az ülés előtt 4 nappal megkapják. A meghívó kifüggesztendő a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is.

 

(5) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét, kezdési időpontját, a napirend címének és előadójának megnevezését, a polgármester aláírását és az önkormányzat pecsétlenyomatát.

 

(6) Indokolt esetben a polgármester a képviselő-testületi ülést rövid úton is összehívhatja. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető. A sürgősség okát azonban a képviselőkkel közölni kell. Írásos anyag ebben az esetben az ülés előtt közvetlenül is kiosztható.

 

(7) A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal vesznek részt:

a)     a jegyző,

b)     a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője,

c)      [4]az Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagintézményeinek vezetői

d)     Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnöke,

e)     a napirendi pontok előadója,

f)        mindazok, akiknek a részvételét a napirendek tárgyalásánál a polgármester indokoltnak tart.

g)     a településen működő érdekképviseleti szervek képviselője,

h)      a község egyéni választókerületének országgyűlési képviselője,

i)        tevékenységi körükben a településen működő civil szervezetek képviselői, amennyiben a szervezet a működését bejelentette a polgármesternek,

j)        annak a helyben működő pártnak a képviselője – amely a működéséről ciklusonként a polgármestert írásban tájékoztatta.

 

(8) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket.

 

(9) A (7) bekezdés e) - j) pontban felsorolt résztvevők csak meghívót kapnak. Amennyiben közvetlenül őket érintő napirendi pont kerül tárgyalásra, akkor a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést is megkapják.

 

A képviselőtestület ülése

 

10. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.

 

(2) A képviselő-testület nyílt ülésén bárki részt vehet, valamint – amennyiben a képviselő-testület illetőleg a polgármester számára szót ad – felszólalhat. Az ülésen jelen lévők a képviselő-testület munkáját nem zavarhatják.

 

(3) A képviselőtestület

a)     zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos és kitüntetési ügy tárgyalásakor,

b)     zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.

 

(5) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti, és gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.

 

(6) A polgármester akadályoztatása esetén az (5) bekezdésben meghatározott feladatait az alpolgármester látja el.

 

(7)[5] A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök veszi át az ülés vezetésével kapcsolatos teendőket.

 

(8) A polgármester a testületi ülés vezetése során:

a)     megállapítja, hogy a képviselőtestület ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, továbbá

b)     megállapítja az ülés határozatképességét,

c)     előterjeszti az ülés napirendjét,

d)     tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásának állásáról,

e)     tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről,

f)       ismertetést ad a részére átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

 

(9) A képviselőtestület a napirendről vita nélkül határoz.

 

Az előterjesztés

 

11. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselőtestület vagy a képviselőtestület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet- és határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.

 

(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Írásban kell benyújtani a rendelet-tervezeteket és azok indoklását, az intézmények beszámolóit, a vagyoni tárgyú előterjesztéseket.

Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.

 

(3) Az előterjesztés formai és tartalmi követelményei:

 

a) Az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket, testületi megállapításokat, a hozott határozatok eredményeit, a tárgykört rendező jogszabályokat, az előkészítésben résztvevők nevét, véleményét, mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést és a döntést indokolják.

 

b) A második rész az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartalmazza, a végrehajtásért felelős megnevezésével és a határidők megjelölésével.

 

c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként engedélyt adjon az a) – b) pontban foglaltaktól való eltérésre.

 

(4) A nagy terjedelmű, 10. oldal feletti előterjesztések kiküldéséről a polgármester dönt.

Amennyiben az előterjesztés teljes terjedelmében nem kerül kiküldésre, úgy a meghívóban meg kell jelölni azt a helyet, ahol az előterjesztés megtekinthető.

A költségvetési koncepciót, az önkormányzat költségvetését, a zárszámadást és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót minden esetben teljes terjedelmében meg kell küldeni.

 

(5) Az előterjesztések eredeti példányát, a testületi ülést megelőzően 7 nappal törvényességi véleményezés céljából az előterjesztésért felelős köteles a jegyzőnek leadni. Ezt követően csak a polgármester külön engedélye alapján kerülhet be előterjesztés a testületi ülés anyagába.

 

A tanácskozás rendje, szavazás

 

12. § (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

 

a)     az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,

b)     az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni.

c)      az ülésre megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódóan kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak feltéve, ha ezt a szándékukat az ülés megnyitásáig legalább szóban bejelentették a polgármesternek.

Kivételes esetben a polgármester engedélyezheti a felszólalást akkor is, ha elmulasztotta a felszólalási szándékát bejelenteni.

 

(2) Az ülésen elsősorban a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak van felszólalási joguk. A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

 

(3) A polgármester az érdeklődő állampolgárok részére a napirend lezárása előtt maximum 3 percet biztosít véleményük kifejtésére.

 

(4) Az önkormányzati bizottság bármely előterjesztéshez - az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő - ajánlást nyújthat be a képviselő-testülethez.

 

(5) Az előterjesztő a javaslatot illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.

 

(6) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. A polgármester ekkor adhat szót „személyes megjegyzésre” annak, aki a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértést kívánja eloszlatni.

 

(7) A vita lezárása után a döntéshozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő bármely javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

 

(8) Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

 

13. § (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület - az elhangzás sorrendjében - majd a javaslatokkal és módosításokkal kiegészített eredeti döntési javaslatról.

 

(2)[6]

 

A képviselő-testület döntései

 

14. § (1) A képviselő-testület akkor határozathozatal képes, ha az ülésen a települési képviselők több mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához, a jelenlévő települési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

 

(2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, aki vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselőtestület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

 

(3)[7]

 

(4) A szavazás kézfelemeléssel történik.

 

(5) Minősített többség (a megválasztott települési képviselők több mint a felének igen szavazata) szükséges:

a)     önkormányzati rendeletalkotáshoz,

b)     önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,

c)      önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz,

d)     külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz,

e)     intézmény alapításához,

f)        a képviselő kizáráshoz,

g)     az SZMSZ 10. §. (3) bekezdés a) - b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,

h)      a képviselőtestület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához,

i)        a polgármester elleni kereset benyújtásához,

j)        a képviselőtestület gazdasági programjának elfogadásához,

k)      a község településszerkezeti terv, szabályozási terv elfogadásához,

l)        az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez,

m)   hitelfelvételhez

n)      beruházás eldöntéséhez,

o)     a következő évi / évek költségvetése terhére történő kötelezettségvállalás.

p)     alapítvány rendeléséhez, alapítványi forrás átvételéhez,

q)     díszpolgári cím adományozásához.

 

15. § (1) A képviselőtestület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az alpolgármester választásánál a titkos szavazás kötelező.

 

(2) Titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,

-        - a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

-        - a szavazás során felmerült körülményeket.

A titkos szavazással hozott döntést is alakszerű határozatba kell foglalni.

 

(3) A titkos szavazás lebonyolítása Pénzügyi Bizottság feladata.

 

(4) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:

a)     azt a törvény írja elő,

b)     azt a képviselőtestület indítványozza,

c)      azt a polgármester és/vagy a bizottsági elnökök többsége kéri.

 

(5) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

 

(6) A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő képviselők pedig a nevük felolvasásakor „igen” vagy „nem”-mel szavaznak, illetőleg tartózkodnak.

 

(7) A név szerinti szavazást mindig kötelező jegyzőkönyvben rögzíteni. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

 

(8) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester, illetve az ülést vezető elnök gondoskodik.

 

(9) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy ha azt bármely képviselő kéri, a szavazást meg kell ismételni.

 

16. § (1) A képviselő-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődő - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:

sorszám/év. (hó.nap.) Kt. határozat

 

(2) A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal betűrendes és határidős nyilvántartást vezet.

 

(3) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 5 munkanapon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.

 

Kérdés, interpelláció

 

17. § (1) A képviselők a polgármestertől, a jegyzőtől, a bizottságok elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek. A felvilágosítás kérhető interpelláció vagy kérdés formájában.

 

(2) Interpelláció: érdemi önkormányzati ügyekre, a helyi közügyek lényeges elemeire vonatkozik; problémát tár fel és arra kér választ, hogy az miként szüntethető meg, illetőleg valamilyen mulasztásra, helytelen joggyakorlatra hívja fel a figyelmet vagy valamely panasz orvoslását kéri.

 

(3) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.

 

(4) Az interpellációt írásban, legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet benyújtani.

 

(5) Az ülésen érdemi választ kell adni az interpellációra, ha azt az ülés előtt legalább 3 nappal írásban benyújtották.

(6) Ha a válaszadás azonnal nem lehetséges, az interpellációra 15 napon belül írásban kell válaszolni, s az írásbeli tájékoztatást a legközelebbi ülésen ismertetni kell.

 

(7) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. Amennyiben az interpelláló képviselő a választ nem fogadja el, a Képviselő-testület határoz a válasz elfogadásáról. Ha a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, az interpellációval érintett ügyet a Pénzügyi Bizottság megvizsgálja, s a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.

 

(8) A kérdést írásban, vagy a Képviselő-testület ülésén szóban lehet előterjeszteni. A kérdezett az ülésen szóban azonnal, vagy ha ez nem lehetséges, legkésőbb 15 napon belül írásban köteles válaszolni. A Képviselő-testület ülésén elhangzott kérdésre adott írásbeli választ a következő ülésen ismertetni kell.

 

A tanácskozás rendjének fenntartása

 

18. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik.

Ennek során:

-         figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy sértő kifejezéseket használ,

-         ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja tőle a szót,

-         rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselőtestület tagjához illetve a képviselőtestület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít.

 

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok rendzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő esetben pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

 

(3) Amennyiben a polgármester a tanácskozás rendjét nem tudja fenntartani, úgy a testületi ülést elnapolja, és elhagyja a tanácstermet. A testületi ülést, ezt követően 5 napon belül az eredeti napirendi pontokkal ismét összehívja.

 

(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

 

(5) A testületi ülés ideje alatt a mobiltelefon használatát mellőzni kell.

 

A jegyzőkönyv

 

19. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

 

(2) A testületi ülésről kettő példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Ebből:

a)     az eredeti példányt a jegyző kezeli,

b)     a második példányt meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjének,

 

(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet.

 

(4) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a)     az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás),

b)     az ülés nyilvános vagy zárt ülési módját,

c)      az ülés helyét, időpontját,

d)     a megjelent képviselők nevét,

e)     az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,

f)        az elfogadott napirendeket,

g)     napirendenként az előadók és a felszólalók nevét, a kérdéseket, a hozzászólások lényegét,

h)      a határozathozatal módját,

i)        a szavazás eredményét és a határozat szövegét.

Nem kell a határozatot a jegyzőkönyvben szó szerint leírni abban az esetben, ha az írásban kiadott határozati javaslatot a képviselő-testület változtatás nélkül elfogadja. Ebben az esetben a jegyzőkönyv a határozat számát, tárgyát tartalmazza, s utalást arra, hogy a határozat szószerinti szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

j)        az elhangzott bejelentéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, határozatokat,

k)      képviselők kérésére, írásban is benyújtott véleményét.

 

(5) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.

 

(6) A választópolgárok - zárt ülés kivételével – a Polgármesteri Hivatalban betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe.

 

(7) A zárt ülésről két példányban külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

-         az eredeti példányt a jegyző kezeli,

-         a második példányt meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjének,

 

(8) A zárt ülés jegyzőkönyvébe betekinthet a jegyző, vagy az ügyiratkezelő jelenlétében a zárt ülésen résztvevő.

 

V. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETALKOTÁSA

 

20. § (1) A képviselő-testület törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján - annak végrehajtására - önkormányzati rendeletet alkot.

 

(2) Az Ötv. értelmében rendeletet kell alkotni a következő ügyekben:

a)     A Szervezeti és Működési Szabályzatról,

b)     A települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjainak - a törvény keretei között történő - tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról,

c)      Bizottság részére történő önkormányzati hatósági jogkör megállapításáról,

d)     A helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének a megállapításáról.

e)     A helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya, vagy vagyonrésze elidegenítéséről, megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, ill. más célú hasznosításáról.

 

(3) Rendeletet alkot továbbá más törvényekben és jogszabályokban meghatározott feladatok végzésére, illetve jog által nem szabályozott helyi feladatok és társadalmi viszonyok rendezésére.

 

(4) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

a)     A települési képviselők,

b)     Az önkormányzati bizottságok elnökei,

c)      A polgármester, az alpolgármester, a jegyző,

d)     A település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői,

e)     Önkormányzati társulás tagjai,

f)        Választópolgárok.

 

A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.

 

(5) A rendelet-tervezetet a polgármester, a jegyző vagy az előkészítéssel megbízott személy, bizottság, Polgármesteri Hivatal terjeszti a képviselő-testület elé.

Az előterjesztésnek tartalmazni kell a rendelet indoklását, az előterjesztések során felvett, de a tervezetben nem szereplő egyéb javaslatokat is.

 

(6) A rendelet hiteles és végleges szövegét s testületi döntés után a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

(7) Az önkormányzati rendeleteket naptári évenként újrakezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni, a következők szerint: Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete sorszám/év. (hó.nap) rendelete.

A rendelet kihirdetésének időpontját a zárójelben - a kihirdetés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal) - kell feltüntetni. 

 

(8) Az önkormányzati rendelet kihirdetése és közzététele a helyben szokásos módon történik - polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel.

 

(9) A jegyző gondoskodik arról, hogy az érintett szervek és személyek tudomást szerezzenek az Őket érintő rendeletekről. A jegyző gondoskodik arról, hogy a hatályos rendeletek 5 évenként gyűjteményes formában megjelenjenek.

 

(10) A jegyző köteles a hatályos rendeletek jegyzékét - a szabályzat függelékeként - naprakész állapotban vezetni.

 

(11) A jegyző szükség esetén, de legalább négyévenként gondoskodik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról. Ennek eredményéről előterjesztést készít a képviselő-testület számára.

 

VI. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

21. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.

(2) A települési képviselő jogai:

-        a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni;

-        kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

-         tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni.

-        kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a polgármesternek - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

-        megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;

-        a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni;

-        a képviselő-testület által külön rendeletben megállapított tiszteletdíjra jogosult.

 

(3) A települési képviselő főbb kötelezettségei:

-        az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz,

-        köteles részt venni a képviselő-testület munkájában,

-        írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni az ülésről való távolmaradását a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének,

-        olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

-        felkérés alapján részvétel a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban,

-        a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti (és magán) titok megőrzése. Titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll,

-        kapcsolattartás a választópolgárokkal illetve a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel,

-        a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a polgármesternek haladéktalanul bejelenteni,

-        a személyes érintettség bejelentése,

-        vagyonnyilatkozat-tétel.

 

VII. fejzet

A képviselőtestület bizottságai

 

A bizottsági feladatok és szervezet

 

22. § (1) A képviselőtestület - meghatározott önkormányzati feladatok ellátására - állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ.

 

(2) A képviselőtestület a következő bizottságot hozza létre:

-         Pénzügyi Bizottság. Tagjainak száma 3 fő.

 

(3) A bizottság névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

 

(4) A bizottság ügyrendjét - az Ötv. és az SZMSZ keretei között - maga állapítja meg.

 

(5) A képviselő-testület az általa szükségesnek tartott esetben meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselőtestület által történő elfogadásáig tart.

 

A bizottsági működés főbb szabályai

 

23. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselőtestület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.

 

(2) A bizottság határozatképességére és határozat hozatalára a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(3) A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselőtestülethez.

 

(4) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.

 

(5) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó - ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

 

(6) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetében a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság minősített többséggel dönt.

 

(7) A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben az Ötv. kötelezővé teszi vagy megengedi. Döntéseiről a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.

 

(8) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.

 

(9) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint - külön indítványra - a kisebbségi véleményeket tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság egy tagja írja alá.

 

(10) A bizottság a tevékenységéről ciklusonként legalább egyszer beszámol a képviselőtestületnek.

 

A Pénzügyi bizottság feladatai

 

24. § (1) A Pénzügyi bizottság feladatai

-        közreműködik gazdasági program előkészítésében,

-        véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolókat,

-        figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását

-        értékeli a saját bevételek alakulását és vizsgálja, valamint értékeli a vagyonváltozást előidéző okokat,

-        vizsgálja a hitel felvétel szükségességét és gazdasági megalapozottságát,

-        vizsgálati témákat jelölhet meg a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi ellenőrzéséhez,

-        előzetes állást foglal területfejlesztési kérdésekben,

-        a képviselő összeférhetetlenségi vizsgálatát végzi,

-        képviselők vagyonnyilatkozatának kezelése, nyilvántartása,

-        javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére.

 

VIII. FEJEZET
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ

 

A polgármester

 

25. § (1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök részletes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester a megválasztást követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.

 

(3) A polgármester a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai körében:

a)     segíti a települési képviselők munkáját,

b)     összehívja és vezeti a testület üléseit,

c)     képviseli az önkormányzatot,

d)     szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

e)     biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését,

f)       a polgármester - a véleménye szerint önkormányzati érdeket sértő – képviselő-testületi döntés ismételt megtárgyalását kezdeményezheti,

 

(4) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:

a)     indítványozhatja a bizottság összehívását,

b)     felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselőtestület a következő ülésen határoz,

c)      bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnöke kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti.

 

(5) A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok:

a)     a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,

b)     jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

c)      dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja. A polgármesternek címzett közigazgatási hatósági és önkormányzati feladat-és hatásköröket tartalmazó hatásköri jegyzék megtalálható a jegyzői irodában a COMPLEX DVD jogtárban.

d)     a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének valamint ügyfélfogadási rendjének a meghatározására,

e)     szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadományozás rendjét,

f)        gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezető tekintetében.

 

(6) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. határozzák meg.

 

Az alpolgármester

 

26. § (1) A képviselő-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.

 

(2)[8] Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait, melyért a képviselő-testület által határozatban megállapított tiszteletdíjra jogosult.

 

A jegyző

 

27. § (1) A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időtartamra.

 

(2) A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ebben a körben:

a)     előkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b)     ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c)     tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein,

d)     törvényességi észrevételeket tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,

e)     gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt írja alá,

f)       rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a polgármester hivatal munkájáról és az ügyintézésről.

 

(3) A jegyző egyéb fő feladatai:

a)     döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyeket,

b)     ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket,

c)      dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

d)     a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselőtestület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges.

e)     szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját,

f)        ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

g)     gondoskodik a polgármesteri hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzéséről,

h)      kapcsolatot tart azokkal az állami szervekkel (közigazgatási hivatal, ügyészség, bíróság, rendőrség stb.), amelyek tevékenységi köre az államigazgatási ügyintézéssel összefügg,

i)        [9]15 napon belül megküldi a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjének a képviselő-testület bizottsága és a polgármester önkormányzati ügyben - a képviselő-testület által átruházott hatáskörben - hozott határozatát, jogszabály végrehajtására kiadott belső szabályzatát, egyéb döntését.

 

(4) A jegyző helyettesítését tartós távolléte esetén, megállapodás alapján valamely más település jegyzője látja el.

 

Vagyonnyilatkozat

 

28. § (1) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Bizottság végzi.

(2) Az önkormányzati képviselő megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Bizottság végzi.

 

(3) A bizottság vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

(4) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános.

 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Pénzügyi Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Pénzügyi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

 

(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új tényállítás nélküli – ismételt kezdeményezést a Pénzügyi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja

 

IX. FEJEZET

A POLGÁRMESTERI HIVATAL

 

29. § (1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - Öttömös Község Polgármesteri Hivatala elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

 

(2) A polgármesteri hivatal jogi személy.

 

(3) A polgármesteri hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet. A költségvetés határozza meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.

 

(4) Időszaki vagy célfeladatra külön szervezeti egység hozható létre.

 

(5) A jegyző döntése szerint az érdemi ügyintézők kiadmányozási jogot kaphatnak.

 

(6) Tisztségviselők ügyfélfogadása:

-          polgármester:           kedd 800 - 1500 óráig

-          jegyző:           szerda 800 - 1500 óráig

-          ügyintézők:           hétfőtől péntekig 800 - 1200 óráig

 

(7) A polgármesteri hivatal igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, és jelentést készíteni a képviselő-testületnek és az önkormányzati bizottságnak.

 

(8) A hivatali szervezet köztisztviselőjét a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség - az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek alapul vételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a köztisztviselői jogviszony megszűnése után is fennáll. A hivatali köztisztviselő minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségének teljesítését befolyásolja.

 

A társulások

 

30. § (1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt:

 

(2) A társulások működésére vonatkozó szabályokat a résztvevő önkormányzatok között létrejött társulási megállapodások tartalmazzák.

 

(3) A képviselő-testület által kötött együttműködési megállapodásokat a 4. számú függelék tartalmazza

                       

(4) A képviselő-testület a rendelkezésére álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny együttműködéseit is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak.

 

(5) A lakossági önszerveződő szervezetekkel való együttműködés célja és rendeltetése:

a)     tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,

b)     a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek véleményeztetése,

c)      a lakosság közügyek intézésébe való bevonása, a jogi felvilágosító munkával kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közös konzultációkon történő megvitatása.

 

X. FEJEZET

HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

 

31. § A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés rendjét.

 

Lakossági fórumok

 

32. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal közmeghallgatást tart.

 

(2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.

 

(3) A közmeghallgatás időpontját, napirendjét legalább 5 nappal előbb meg kell hirdetni.

 

(4) A közmeghallgatáson a résztvevőknek tanácskozási joguk van, egyebekben az ülés vezetésére, a tanácskozás rendjére a képviselő-testület üléseire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(5) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül. Tartalmára, készítésére, a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok érvényesülnek.

 

(6) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgyban, illetőleg jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében – az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából – falugyűlést tart.

 

XI. FEJEZET

Az önkormányzat vagyona, gazdálkodása

 

33. §. Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.

 

34. § (1) Az önkormányzat külön rendeletben határozza meg a tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseit.

 

(2) A költségvetési koncepciót legalább a képviselő-testület elé terjesztés előtt 5 nappal a pénzügyi bizottság elé kell terjeszteni véleményezésre.

 

35. § A Képviselő-testület dönt vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba való bevitele, illetve más célú hasznosítása ügyében.

 

36. § Az önkormányzat saját bevételei körében a Képviselő-testület külön rendelettel állapítja meg, és veti ki a helyi adókat.

 

37. § [10]

 

38. § A Képviselő-testület feladatai megvalósításához, gazdálkodásának elősegítéséhez hiteleket is igénybe vehet.

 

39. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

(2) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

 

(3) Az önkormányzat és intézményei pénzügyi ellenőrzését az önkormányzat társulás keretében látja el.

 

40. § (1) A képviselő-testület dönt költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység keretében ellátott feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről.

 

(2) A képviselő-testület feladat meghatározása alapján az intézmények szervezeti és működési szabályzatot kötelesek készíteni.

 

(3)[11] Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye: a Polgármesteri Hivatal.

 

(4)[12] Az éves önkormányzati költségvetés határozza meg a működéséhez szükséges előirányzatokat.

 

Záró rendelkezések

 

41. § (1) E rendelet mellékletét képezik még:

1. számú melléklet: Átruházott hatáskörök

 

1. számú függelék: Települési képviselők névsora, lakcíme

2. számú függelék: A Pénzügyi Bizottság tagjainak névjegyzéke

3. számú függelék: Pénzügyi Bizottság vagyonnyilatkozat nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos működésének speciális szabályai

4. számú függelék: A képviselő-testület által kötött együttműködési megállapodások

 

(2) A rendelet mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a jegyző gondoskodik.

 

(3) A rendelet hiteles példánya a mellékletekkel együtt a hivatali időben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

 

42. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 18/2002. (XI.25.) Ktr. sz. rendelete, 5/2003. (V.08.) Ktr. sz. rendelete, 17/2004. (XII.23.) rendelete, 15/2005. (X.27.) rendelete.

 

 

 

 

Bata Ferenc

Gárgyán István

polgármester

jegyző

 

 

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2007. március 30.

 

 

 

 

 

 

 

Gárgyán István

 

jegyző

 

 

1. számú melléklet az 5/2007. (III.30.) rendelethez

1. számú függelék az 5/2007. (III.30.) rendelethez

2. számú függelék az 5/2007. (III.30.) rendelethez

3. számú függelék az 5/2007. (III.30.) rendelethez

4. számú függelék az 5/2007. (III.30.) rendelethez

 

 

 

Vissza

 

 [1] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[2] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[3] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[4] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[5] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[6] Hatályon kívül helyezte a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatálytalan 2007. szeptember 28-tól

[7] Hatályon kívül helyezte a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatálytalan 2007. szeptember 28-tól

[8] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[9] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[10] Hatályon kívül helyezte a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatálytalan 2007. szeptember 28-tól

[11] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól

[12] Módosította a 15/2007. (IX.28.) rendelet                                Hatályos 2007. szeptember 28-tól