Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2008. (II.15.) rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

 

 

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján Öttömös Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat szerveire és az önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési szerveire.

 

2. § A helyi önkormányzat költségvetési szervei:

1.)      Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

- Polgármesteri Hivatal

 

A költségvetés címrendje és fő összegei

 

3. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiakban határozza meg.

 

Cím

száma

Neve

Alcím

Száma

Neve

1.

Öttömös Község Polgármesteri Hivatala

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

21.

22.

 

23.

24.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Munkahelyi vendéglátás

Közutak üzemeltetése, fenntartása

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás

Köztemető fenntartási feladatok

Közvilágítási feladatok

Háziorvosi szolgálat

Fogorvosi szolgálat

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

Házi segítségnyújtás

Családsegítés, tanyagondnoki szolgálat

Szociális étkeztetés

Önkormányzatok elszámolásai

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Eseti szociális pénzbeli ellátások

Munkanélküli ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

Sportcélok és feladatok

Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

 

I.

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei

2008. évi költségvetése

 

4. § (1) Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évre költségvetésének

 

a) bevételi főösszegét

156 491 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét

156 491 e Ft-ban

 

állapítja meg.

 

Ezen belül:

 

- a működési célú bevételeket

146 441 e Ft

- a működési célú kiadásokat

146 441 e Ft

a bevételeken belül:

 

- a működési célú hitel igénybevétel összege

48 446 e Ft

a kiadásokon belül:

 

- a személyi jellegű kiadások

43 767 e Ft

- a munkaadót terhelő járulékok

13 670 e Ft

- a dologi kiadások

35 470 e Ft

- a pénzeszköz átadások

53 149 e Ft

 

 

- a felhalmozási célú bevételeket

10 050 e Ft

- a felhalmozási célú kiadásokat

10 050 e Ft

a bevételeken belül:

 

- pénzeszköz átvétel

 8 100 e Ft

- magánszemélyek kommunálisa adója

1200 e Ft

- normatív támogatás felhalmozási része

750 e Ft

a kiadásokon belül:

 

- a felújítási kiadások

9 250 e Ft

- beruházási kiadás

800 e Ft

 

állapítja meg.

 

5. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) A 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

6. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú előirányzatának mérlegszerű bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait címenként, feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

8. § Az önkormányzat 2008-2009-2010. évekre várható működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

9. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

10. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

II.

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

 

11. § (1) A Képviselő-testület a létrejött 48 446 e Ft működési forráshiány kezelésére pénzintézeti működési célú hitel felvételét tervezi.

 

(2) A működési forráshiány csökkentése érdekében igénylést nyújt be a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja szerint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására.

 

(3) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 1.6.1. pontja alapján az az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzat, amely az előző évben is forráshiányos volt a tárgyévben megillető kiegészítő állami támogatás terhére finanszírozási előleget vehet igénybe a tárgyévet megelőző évben a részére folyósított kiegészítő támogatás 70%-áig.

A Képviselő-testület a 2007. évben folyósított 30 479 e Ft kiegészítő támogatás alapján 2008. évre előleg mértékét 50%-ban és 15 239,5 e Ft-ban határozza meg.

 

12. § A 2008. évi ÖNHIKI igénylés elbírálásig az alábbi előirányzatok felhasználását zárolja az önkormányzat:

-       szakfolyóiratok, szaklapok, szakkönyvek, szakmai anyagok beszerzését,

-       az önkormányzat képviselő-testülete az első félévi beszámoló adatok ismeretében felülvizsgálja az intézményi létszám és személyi juttatások helyzetét az esetlegesen szükségessé váló létszámcsökkentés és a takarékossági intézkedések végrehajtása érdekében,

-       az önkormányzat és intézményeinél üzemeltetési, karbantartási feladatok közül a halasztható feladatokat.

 

III.

Költségvetési létszámkeret

 

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszám irányszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

(1) Engedélyezett létszámkeret

- főfoglalkozású

24 fő

ebből: közhasznú, közcélú foglalkoztatott

5,5 fő

 

(2) Intézményenként:

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

24 fő

Ebből:

 

főfoglalkozású polgármester

1 fő

köztisztviselői törvény szerint foglalkoztatott

6 fő

közcélú foglalkoztatott

2,5 fő

közhasznú foglalkozatott

3 fő

Munkatörvény könyve szerint foglalkoztatott

2 fő

 

 

Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazotti létszámkeret

 

- főfoglalkozású

9,5 fő

 

IV.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

14. § A Községi Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 3/2002. (VI.25.) Ktr. sz. rendelet, valamint a jelen Képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala útján.

 

15. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2) Ha év közben a kormány, vagy valamelyik költségvetési fejezet, állami elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni.

 

(3) A Képviselő-testület negyedévente dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

 

16. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát, ha

-       a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz,

-       az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása jogcímen igényelt pénzösszeg az igénybejelentés alapján nem fedezi a költségvetési rendeletben szereplő működési forráshiány összegét.

 

17. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével módosíthatja a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatait.

 

(2) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítási jog az önkormányzat Képviselő-testületét illet meg.

 

V.

Záró rendelkezések

 

18. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 01. napjától kell alkalmazni.

 

 

 

 

Bata Ferenc

Gárgyán István

polgármester

jegyző

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2008. február 15.

 

 

 

Gárgyán István

 

jegyző

 

 

1. számú melléklet az 1/2008. (II.15.) rendelethez

2. számú melléklet az 1/2008. (II.15.) rendelethez

3. számú melléklet az 1/2008. (II.15.) rendelethez

4. számú melléklet az 1/2008. (II.15.) rendelethez

5. számú melléklet az 1/2008. (II.15.) rendelethez

 

 

 

Vissza