Óvodai beíratkozás

KÖZLEMÉNY
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Öttömös Községi Önkormányzat értesíti a Kedves Szülőket, hogy a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvodában a 2015/2016-os nevelési évre (2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével:

2015. április 20-22.
7:00-17:00

 

Az óvodai neveléssel kapcsolatos általános információk:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - továbbiakban rendelet - 12. § (1) bekezdés).
A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§ (2) bekezdés 2015. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Fenti napokon kell beíratni azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Ezúton is kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételi jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek ezen irányú igényüket jelezni az óvodában!

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

Óvoda nyitva tartása Naponta 7.00-17.00.

A beíratás helye:
Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Öttömös, Szabadság u. 4-6.

A beíratáshoz feltétlenül hozza magával:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát;
• a gyermek és a szülő(k) lakcímkártyáját,
• gyermek TAJ és adó kártyáját,
• szülők személyazonosításához szükséges okmányokat.
ha van:
• határozat gyermekvédelmi kedvezményről
• tartós betegség esetén orvosi szakvélemény
• nagycsaládos helyzetről MÁK igazolás vagy családi pótlék szelvény
• hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről igazolás

Az óvodavezető legkésőbb 2015. május 29-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

Öttömös, 2015. március 18.

Nagy Renáta
aljegyző

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nincs új esemény

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader

Látogatók

Oldalainkat 16 vendég és 0 tag böngészi